1. Úvodní ujednání

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Lucií Škodovou,IČ:72530031,se sídlem Bítovčice 8,Luka nad Jihlavou,58822, jakožto prodávající (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“).

2. Ujednání ve Smlouvě, která jsou odchylná od ujednání obsažených v obchodních podmínkách mají přednost.

3. Ujednání obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

4. Prodávající si vyhrazuje možnost jednostranně měnit nebo doplňovat obchodní podmínky, kdy tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5. Prodávající užívá pro propagaci své podnikatelské činnosti webové stránky na adrese www.dortikyodlucika.cz

6. Prodávajícího je možné kontaktovat:

a. telefonicky na čísle +420 774 841 429

b. prostřednictvím e-mailové adresy : Lucik.skodik@seznam.cz

c. osobně v místě podnikání pouze po telefonické domluvě

2.  Uzavření, obsah a odstoupení od Smlouvy

Smlouva se považuje za uzavřenou po písemném nebo ústním potvrzení objednávky ze strany dodavatele. Pokud je pro výrobu požadována záloha, považuje se objednávka za potvrzenou dnem složení zálohové platby na účet dodavatele, nebo osobním předání proti potvrzení o přijetí zálohové platby. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit výrobu z důvodu nesložené zálohové platby nebo požadovat zaplacení předem, pokud se mezi uzavřením smlouvy a poskytnutím služby vyskytnou důvodné pochybnosti o solventnosti zákazníka, nebo dojde k prodlení s platbou splatných faktur. Běžná zakázka – objednávka je závazná po složení zálohové platby. Výši zálohy určuje dodavatel.

a. Zrušení zakázky nejpozději 2 týdny před dohodnutým termínem – vrácení celé zálohové platby
b. Zrušení zakázky nejpozději 1 týden před dohodnutým termínem – zálohová platba propadá v plné výši
c. Svatba/ nebo zakázka větších rozměrů – objednávka je závazná po složení zálohové platby. Výši zálohy určuje dodavatel. Zrušení zakázky nejpozději 2 měsíce před dohodnutým termínem  – storno poplatek 50% ze složené zálohové platby. Zrušení zakázky méně než 1 měsíc před dohodnutým termínem – zálohová platba propadá v plné výši.

Kupující se zavazuje převzít Prodávajícím zhotovený Výrobek a zaplatit za něj kupní cenu. Prodávající se zavazuje pro Kupujícího Výrobek připravit k převzetí ve sjednaném termínu převzetí Výrobku.

Objednávku Kupující může u Prodávajícího učinit:

a. písemně prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v odst. 1.6.b těchto obchodních podmínek; nebo

b. osobně v místě podnikání Prodávajícího

Kupující v objednávce zejména uvede:

a. specifikaci výrobku, který chce nechat vytvořit;

b. termín převzetí výrobku; 

c. své pravdivé kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Objednávku může Kupující učinit nejméně 14 kalendářních dní před v objednávce uvedeným termínem pro převzetí. Pro svatební dorty a objednávky většího rozsahu může být tato lhůta Prodávajícím jednostranně prodloužena až na 1 měsíc. Učiněním objednávky Kupující souhlasí s obchodními podmínkami Prodávajícího a těmito se hodlá bez výhrady řídit.

Objednávka se považuje za potvrzenou až potvrzením Prodávajícího o přijetí objednávky.

Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout, v případě, že:

a. objednávka je učiněna ve lhůtě kratší než uvedené v odst. 2.6. těchto obchodních podmínek

b. výrobní kapacita Prodávajícího je naplněna

c.  kontaktní údaje Kupujícího uvedené v objednávce jsou nejasné nebo Kupujícího není možné kontaktovat.

Prodávající Kupujícího o přijetí nebo odmítnutí objednávky vyrozumí nejpozději do 72 hodin od okamžiku obdržení objednávky.

Prodávající v přijetí objednávky uvede odhadovanou výslednou cenu za Výrobek, nicméně tato je pouze orientační a výsledná cena se může v závislosti na použitých surovinách lišit. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní.

Kupující musí svůj požadavek na zrušení objednávky, respektive Smlouvy, zaslat písemně s možností doručení na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v odst. 1.6.b. těchto obchodních podmínek, anebo prostřednictvím zprávy SMS na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v odst. 1.6.a těchto obchodních podmínek.

Vyhrazujeme si právo provádět přiměřené změny výrobků, které slouží výlučně ke zlepšení výrobků, a to i bez předchozího oznámení. Z výrobních, velikostních i technologických důvodů mohou objednané výrobky vykazovat ve srovnání s dodanou předlohou jisté odchylky.

3.  Kupní cena a její úhrada

1. Všechny ceny jsou uvedené v českých korunách. Řídí se aktuálním orientačním ceníkem a hrubým odhadem na přání zákazníka. Pro zakázkovou výrobu platí výlučně ceny orientační a specifické dle velikosti a náročnosti jednotlivé zakázky.

2.  Prodávající je oprávněn navýšit cenu uvedenou v objednávce až o 30 %, a to z důvodu vyšších vynaložených nákladů na suroviny Výrobku. Pro navýšení o více jak 30 % je Prodávající oprávněn pouze s výslovným souhlasem Kupujícího.

3.  Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na kupní cenu. Poskytnutá záloha se započítává na úhradu kupní ceny v okamžiku převzetí Výrobku.

4.  Úhrada kupní ceny je možná:

a. v hotovosti při převzetí Výrobku
b. bankovním převodem před vyzvednutím Výrobku  

4. Předání Výrobku

1. Hotový Výrobek si Kupující přebírá osobně v místě podnikání Prodávajícího. V případě, že Výrobek bude přebírat jiná osoba než Kupující, musí Kupující Prodávajícího o této skutečnosti předem vyrozumět.

2. Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího převzetím a zaplacením celé kupní ceny.

5. Skladovací podmínky

1. Veškeré Výrobky Prodávajícího jsou skladovány při teplotě od +1 °C do +8 °C.

2. Výrobky Prodávajícího musí být skladovány při teplotě od +1 °C do +8 °C i po převzetí Kupujícím, a to odděleně od surovin jiného původu pro zamezení kontaminace jinými aromaty a/nebo mikroorganismy.

3.  V případě, že nedojde k uskladnění Výrobku v rozmezí stanovených teplotá, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se Prodávající zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na Výrobku nebo Výrobkem způsobené, a zároveň není ze strany Prodávajícího možné akceptovat případnou reklamaci.

7.  Poučení o látkách

Prodávající v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 poučuje Kupujícího, že potravinářská barviva žluť SY (E110), chinolínová žluť (E104), azorubin (E122), červeň allura (E129), tatrazin (E102), ponceau 4R (E124), brilantní modř FCF (E133) obsažená v potravinářských barvách a dalších výrobcích mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. 

9.  Záruka za jakost

1.  S ohledem na charakter Výrobku, jakožto věci podléhající rychlé zkáze a jsou určeny pro okamžitou spotřebu, Prodávající poskytuje záruku za jakost při splnění skladovacích podmínek po dobu čtyřiadvaceti (24) hodin od okamžiku převzetí Výrobku.

2.  Prodávající zde Kupujícího upozorňuje, že nevhodné skladování, zejména v rozporu s poučením o skladovacích podmínkách dle čl. 6., může vést ke zhoršení jakosti Výrobku a v takovém případě záruka Prodávajícího za jakost výrobku není uplatnitelná.

10.  Právo z vadného plnění – Reklamační řád

1. Právo na vrácení zboží – zboží vyrobené na zakázku nelze vrátit, lze je reklamovat z důvodu výrobních vad. Ne však z důvodu nesprávného skladování či dopravy.

2. Kupující je povinen Výrobek při převzetí důkladně zkontrolovat a na případné zjevné vady Prodávajícího upozornit. K pozdějšímu oznámení zjevných vad nebude brán zřetel.

3. V případě, že Kupující zjistí u Výrobku vady, které nelze zjistit kontrolou při převzetí, zejména vady v chuti nebo složení, je povinen tuto vadu neprodleně oznámit Prodávajícímu, a to telefonicky na kontakt uvedený v odst. 1.6.a těchto obchodních podmínek. K oznámení učiněnému po uplynutí záruční doby nebude brán zřetel.

4. Prodávající je s ohledem na vlastnosti Výrobku učinit volbu vypořádání vady Výrobku, a to:

a. odstraněním vady Výrobku;

b. výměnou Výrobku;

c. slevou z kupní ceny; nebo

d. vrácením kupní ceny.

5. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku pokynů Kupujícího, zejména avšak nikoliv výlučně ohledně složení Výrobku.

11. Právo na prezentaci

Dodavatel má právo použít fotografie výrobků k prezentaci a reklamě tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno odběratele.

12. Ochrana dat

Lucie Škodová jako správce osobních údajů (dále již jen „správce“) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) EU, účinného od 25. 5. 2018 informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu.

13. Závěrečná ujednání

1. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právní řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními o.z.

2. Prodávající jakékoliv osobní údaje, které mu budou sděleny Kupujícím, užije výhradně ke splnění Smlouvy, a to zcela v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, a tyto nebude uchovávat déle, než na dobu nezbytně nutnou pro naplnění všech jeho zákonných povinností.

3. Změny obchodních podmínek nebo Smlouvy mohou být činěny pouze písemně.

4. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich uveřejnění na webových stránkách Prodávajícího.

Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2022